Cash flow, nebo také peněžní tok, je zkrátka příjem a výdej peněžních prostředků. Cash flow (peněžní tok) je důležitou veličinou, která představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období. Cash flow je nutné sledovat abychom si byli jisti, že je naše nakládání s finančními prostředky v souladu s principy finančního zdraví.
V praxi se používá například při plánování osobních či rodinných, ale i firemních financí. Samozřejmě v nejideálnějším případě by mělo být cash flow vždy kladné, pokud se ovšem nejedná o plánovité záporné měsíční cash flow s tím, že kumulované cash flow (součet cash flow v předchozích jednotlivých měsících) je kladné.
Nejobvyklejšími kategoriemi jsou provozní cash flow, investiční cash flow, cash flow z financování.

Výpočet = příjmy – výdaje – investice

Cash flow z financování

Cash flow z financování se rozumí veškeré příjmy a výdaje související se získáváním nebo vracením prostředků pro podnikání. Zdroji pro podnikání můžou být obdržení bankovních úvěrů a jejich splácení, emise akcií a dluhopisů, splácení dluhopisů a výplata dividend.

Na rozdíl od investiční cash flow může být toto cash flow z financování jak kladné, záporné, tak i nulové. Jestli je cash flow z financování kladné nebo záporné záleží na tom, zda-li si podnik zrovna půjčuje na rozvoj svého podnikání nebo daný úvěr splácí.

Provozní cash flow

Provozní cash flow jsou finanční toky související s provozem podniku. Výsledek provozní činnosti podniku je ovlivněn velkým množstvím mimořádných operací (prodej dlouhodobého majetku, mimořádné zisky a ztráty aj.) a nepeněžních operací (rezervy vč. daňových, opravné položky, odpisy aj.).

V případě že potřebujeme znát reálný výsledek hospodaření čistě z provozní činnosti bez vlivu nepeněžních a mimořádných operací, je třeba výsledek hospodaření o tyto účetní operace očistit a dostaneme tak provozní cash flow společnosti.

Provozní cash flow ukazuje, kolik daná firma vydělala peněz z pravidelné činnosti bez vlivu mimořádných účetních a nepeněžních položek. Výsledná kladná hodnota znamená, že firma dosahuje provozní činností kladného výsledku. V opačném případě, kdy je hodnota záporná znamená, že firma je z provozní činnosti ztrátová.

Investiční cash flow

Investiční cash flow se chápou investiční aktivity zahrnující nákup i prodej hmotného i nehmotného majetku (vozidla, pozemky, budovy, různé stroje, patenty a tak dále). Jednoduše řečeno jde o výdaje a příjmy způsobené nákupem a prodejem dlouhodobých aktiv. Investiční cash flow je ve většině případů záporné.

Podnik, který vydělá nadbytek finančních prostředků (peněz) běžnou činností (tj. provozní cash flow) opět investuje do své obnovy a rozvoje (například nakoupí nové automobily, stroje atd.). Podniky také často investují půjčené peníze.

Synonyma:

Související pojmy: Úrok, Akontace, Amortizace, Hotovost, Investice