Cenný papír je listina (nebo listinu nahrazující záznam = evidence), která obsahuje soukromé právo, které je se svým nosičem pevně spjato. Společnost či jiný subjekt vydávající cenný papír se nazývá emitent.

Samotný pojem „cenné papíry“ je v České republice definován v § 1 odst. 1 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, pouze otevřeným výčtem, podle kterého jsou za cenné papíry považovány zejména akcie, poukázky na akcie, podílové listy, zatímní listy, kupóny, investiční kupóny, dluhopisy, šeky, směnky, opční listy, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy. Cennými papíry jsou i listiny, které jsou za cenné papíry prohlášené zvláštními zákony.

Podoba cenných papírů

Listinná podoba

Cenný papír existuje jako fyzická listina. Všechny cenné papíry mohou existovat v listinné podobě kromě výjimek, které stanoví zvláštní právní předpisy. Výjimky se nenastavují paušálně pro některé druhy cenných papírů, ale jen pro vybrané emitenty).

Zaknihovaná podoba (dematerializovaná)

Cenný papír existuje pouze jako záznam v evidenci. Zaknihovat je možné pouze zastupitelné cenné papíry (akcie, poukázky na akcie, dluhopisy, kupóny, opční listy a podílové listy).

Forma cenných papírů v České republice

Cenný papír na jméno

Cenný papír na jméno je jedna ze tří forem cenného papíru v ČR. Jedná se o cenný papír na jméno určité fyzické nebo i právnické osoby. Vydavatel (Emitent) cenných papírů má povinnost vést seznam majitelů z toho důvodu aby společnost znala své akcionáře (podílníky). Typické pro cenný papír na jméno je, že obsahuje jméno 1. oprávněného ve svém textu a převádí se písemnou smlouvou + předáním (tradicí).

Cenný papír na majitele

Cenný papír na majitele je jedna ze tří forem cenného papíru v ČR. Tento typ cenného papíru není znějící na určité jméno, ale na současného majitele, tedy osobu, která jej v současnosti vlastní. U tohoto typu cenného papíru je změna majitele možná již pouhým předáním (tzv. Tradicí) cenného papíru (převodem v CDCP) a jsou neomezeně převoditelné.

Cenný papír na řad

Cenný papír na řad je jedna ze tří forem cenného papíru v ČR. Cenný papír na řad se nemusí nijak odlišovat od cenného papíru na jméno. Jelikož obsahují zprostředkovaně alespoň jméno prvního nabyvatele, rozhoduje tedy o formě takového cenného papíru zákon. K převodu je třeba rubopis (tzv. indosament) + předání (tradice) + smlouva (avšak ta nemusí být písemná, takže v praxi plně dostačuje indosament a tradice).