Exekuce neboli vykonávací řízení je nedobrovolné a vynucené splacení závazku dlužníka vůči věřiteli z majetku dlužníka (obstavení platu či bankovního účtu, prodej zastavené nemovitosti, zabavení majetku a podobně). Jedná se o krajní možnost, jak řešit pokuty, výživné, nesplácený úvěr, apod., pokud je odmítáno splácení závazků a není snaha s věřitelem hledat řešení.

Exekuce je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon zákon připouští.