Insolvenční rejstřík je veřejný seznam, do kterého jsou zapisovány zákonem stanovené údaje o subjektech procházejících insolvenčním řízením. Tato řízení jsou veřejně přístupná na internetu. Insolvenční rejstřík vede kompetentní rejstříkový soud, kterým je krajský soud. Výjimku tvoří pouze Krajský soud v Praze. Pro subjekty se sídlem nebo místem podnikání v jeho soudním obvodu vede insolvenční rejstřík Městský soud v Praze.
Insolvenční rejstřík lze používat i v běžném životě, např. při koupi bytu, automobilu apod. (od fyzické osoby nebo firmy) si lze prodávajícího v rejstříku prověřit. Takto je možné ověřit i zaměstnavatele, ke kterému by daná osoba měla nastupovat.

V insolvenčním rejstříku jsou zapsány:

  • fyzické osoby podnikatelé
  • právnické osoby
  • nepodnikatelské subjekty

Do insolvenčního rejstříku se zapisují tyto skutečnosti:

  • firma nebo jméno subjektu
  • sídlo nebo trvalé bydliště subjektu
  • důvod zahájení insolvenčního řízení
  • u fyzické osoby (FO) datum jejího narození (pokud jí nebylo RČ přiděleno) anebo rodné číslo
  • identifikační číslo (IČO), které je podnikateli přiděleno rejstříkovým soudem; potřebná identifikační čísla sdělí rejstříkovému soudu příslušný orgán státní správy, anebo navrhovatel v insolvenčním řízení
  • další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis a změny těchto údajů (jsou zapisovány také další specifické údaje pro jednotlivé typy právnických osob a další záznamy)
  • události, které se vážou k danému insolvenčnímu řízení
Synonyma: rejstřík nesolventních osob

Související pojmy: Dražba nemovitosti, Exekuce, Exekutor, Insolvence, Nedobrovolná dražba, Oddlužení, Osobní bankrot, Registr dlužníků