Opakovaná dražba je druh dražby, která již byla provedena, ale dražená věc nebyla vydražena žádným účastníkem dražby, tedy nebyl udělen příklep dražbníkem. Opakovaná dražba bývá uskutečňována jenom na základě smlouvy o realizaci opakované dražby, kterou uzavřel navrhovatel a dražebník, pokud nedošlo k vydražení předmětu a nebo nastalo zmaření samotné dražby některým z vydražitelů  (nedoplacením nabídnuté částky, pro kterou byl udělen příklep).

V rámci opakované dražby již není třeba provádět odhad nemovitosti (v případě dražba nemovitosti) a celý proces je jednodušší. Opakovanou dražbu vždy provádí původní dražebník, který prováděl dražbu předchozí.